Data dokonania wpisu 2019-05-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-05-27
Numer identyfikacyjny wpisu 66/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/8/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-01-18
Nazwa wyrobu Huśtawka drewniana Deska
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5906764720442
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Huśtwaka wisząca, siedzisko o wymiarach ok. 440mm x 215mm wykonane z drewnianych listewek zawieszonych na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Cztery podłużne listewki siedziska połączono z dwiema poprzecznymi listewkami za pomocą metalowych wkrętów.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20180515_110216.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o., ul. Pełczyńska 146, 51-180 Wrocław
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 1.1., pkt 1.15. Załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, z uwagi na zaniżoną średnicę lin, zastosowanie nieprawidłowych węzłów i brak informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Złamanie kończyny
 • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
 • Urazy mięśni
 • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.