Data dokonania wpisu 2019-03-18
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-03-18
Numer identyfikacyjny wpisu 38/2019
Oznaczenie decyzji WKWB.7782.64.1.2018.MIg
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Szczecinie
Data wydania decyzji 2019-01-22
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe EPS 040 Fasada gr. 50mm
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Płyty styropianowe EPS 040 Fasada gr. 50mm w ilości 1 sztuki (1 opakowanie - 0,3m3)
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Genderka Sp. z o.o., ul. B. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłaugowe "ACAN" Senderek Grażyna, ul. Szczecińska 19, 74-200 Pyrzyce
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na niezgodność deklarowanych właściwości użytkowych w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.Nie dotyczy
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Genderka Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a ACAN zakazano dalszego przekazywania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne