Data dokonania wpisu 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-28
Numer identyfikacyjny wpisu 37/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/11/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-01-29
Nazwa wyrobu Lalka
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 1566297985875
Opis wyrobu Model: Item NO. 913-5B8587
Lalka wykonana z tworzywa sztucznego. Na opakowaniu wyrobu znajdują się m.in. następujące informacje: znak CE; ROZPOCZECIE HANDLOWE Q&D sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska; Made in China.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20180612_114303.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Q&D sp. z o.o., ul. Kielecka 41A lok. 8, 02-530 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK 3. Wymagania w zakresie właściwości chemicznych”, z uwagi na obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu przekraczającym dozwolony limit.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Zatrucie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84.2.2, pkt 5 i pkt 6 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ) w zw. z art. 11 ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z wyrobu z obrotu i jego zniszczenie oraz nakazał powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.