Data dokonania wpisu 2019-02-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-28
Numer identyfikacyjny wpisu 35/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/6/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-01-10
Nazwa wyrobu huśtawka drewniana Deska
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 5905399006051
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Huśtawka wisząca o wym. siedziska 400 mm x 173 mm z drewnianych listewek na dwóch linach plecionych z włókna syntetycznego. Górne krawędzie listewek ścięto i wypolerowano (szer. ok. 38mm, grubość ok. 16mm). Cztery podłużne listewki siedziska połączono z dwiema poprzecznymi listewkami metalowmi zszywkami. Na linach w połowie długości złączki - metalowe pierścienie. Końcówki lin przewleczono przez otwory przy narożnikach siedziska i zawiązano w podwójne węzły. Zespół ma długość ok. 1330mm.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_4988.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor TREBOR LEX sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56/24, 00-695 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Zabawka nie spełnia wymagań § 5 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) oraz ppkt 1.1. i ppkt 1.15 Załącznika nr 1 „Wymagania dla zabawek” pkt 1 „Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych”, z uwagi na niedozwolony sposób montażu węzłów, co stwarza ryzyko urazu lub obrażeń fizycznych w przypadku ich rozwiązania w trakcie użytkowania wyrobu; dostępność otworów, które stwarzają niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi oraz brak słowa „Ostrzeżenie”, przed informacją dotyczącą maksymalnego obciążenia huśtawki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Złamanie kończyny
 • Wypadnięcie/spadnięcie człowieka
 • Urazy wewnętrzne ciała człowieka
 • Uduszenie
 • Zwichnięcie kończyny
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie z wyrobu z obrotu, zakazał jego udostępniania oraz nakazał powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.