Data dokonania wpisu 2019-02-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-22
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/14/2019
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2019-01-24
Nazwa wyrobu kamizelka ostrzegawcza BIG JELLOW
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu 5900768400911
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
kamizelka odblaskowa okrywająca tułów o wymiarach: wysokość 0,65 m, szerokość (mierzona w najszerszym miejscu) 0,64 m, wykonana z materiału o intensywnej widzialności w kolorze żółtym. Na wyrobie naszyto 2 taśmy z materiału odblaskowego opasującego tułów, oddalone od siebie 0,075 m. Szerokość taśm odblaskowych wynosi 0,050 m. Dolna krawędź najniższej taśmy była oddalona od dolnej krawędzi o 0,12 m.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC04052.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             DSC04053.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor EUROBATT sp. z o.o., ul. Mszczonowska 18a, 05-090 Raszyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 9 ust. 1, § 36 ust. 1 i § 39 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie i instrukcję oraz brak deklaracji zgodności WE i certyfikatu oceny typu WE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 oraz z 2018 r. poz. 650) w związku z art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i ich odkupienie na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy