Data dokonania wpisu 2019-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2019
Oznaczenie decyzji DNR-2/288/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-11-13
Nazwa wyrobu Lampka ozdobna LED do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 6903157483822
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Lampka ozdobna LED do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             chińczyk Bartoszyce II 025.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor PATIN PRO GROUP sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na to, że został zaprojektowany i wytworzony w sposób niezapewniający ich zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, w zakresie: II klasy ochrony porażeniowej, izolacji ochronnej, przekroju przewodów oraz braku ochrony przed wnikaniem pyłów i wilgoci.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie 84 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne