Data dokonania wpisu 2019-02-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-12
Numer identyfikacyjny wpisu 28/2019
Oznaczenie decyzji FSC5-AC/JO-7102-10/18
Nazwa organu, który wydał decyzję Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Data wydania decyzji 2018-11-08
Nazwa wyrobu Łódź Clanship 6.0
Kategoria wyrobu jednostki pływające
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Łódź Clanship 6.0
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE GABMAR BOATS Agnieszka Fiszer, Bystry 5C, 11-500 Giżycko
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 807, z uwagi na brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie oceny zgodności, brak instrukcji obsługi oraz nieprawidłową deklarację zgodności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 3, art. 13 pkt 6 i 9, w zw. z art. 84 ust. 2 pkt 1, art. 88, art. 90 ust. 1 i art. 92, w zw. z art. 97 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), nakazano usunięcie niezgodności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy