Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 16/2019
Oznaczenie decyzji WWB.7782.41.2.2018.RT
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2018-11-20
Nazwa wyrobu Elementy murowe ceramiczne HD kategorii II cegła pełna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: wymiary: 250x120x65
Elementy murowe ceramiczne HD kategorii II cegła pełna wymiary: 250x120x65 w ilości 2582 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Produkcja Cegły W. Zieliński, S. Szczęsny s.c., 05-252 Dąbrówka Guzowatka
Dystrybutor Hurtownia SEBEK Mariola Dmochowska, ul. Zambrowska 4, 18-200 Czyżew
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak oznakowaniu CE, informacji pozwalającej na identyfikację producenta, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w funkcji zamrażania-odmrażania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Hurtowni SEBEK udostępniania wyrobu i nakazano Produkcja Cegły W. Zieliński, S. Szczęsny s.c. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne