Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 15/2019
Oznaczenie decyzji WWB.7782.50.1.2018.AS
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2018-12-03
Nazwa wyrobu płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: grubość 30mm
płyty styropianowe EPS 038 DACH PODŁOGA grubości 30mm w ilości 2,7 m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus sp. z o.o., Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja
Dystrybutor Kotar-Bis Suchocka, Makal s.j., ul. Błękitna 36, 15-136 Białystok
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wartości naprężeń ściskających.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zakazano Kotar-Bis s.j. udostępniania wyrobu i nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne