Data dokonania wpisu 2019-02-11
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2019-02-11
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2019
Oznaczenie decyzji WB.7782.27.1.2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2018-08-29
Nazwa wyrobu Papa VILLAS STANDARD
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Papa VILLAS STANDARD w ilości 48 rolek
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Villas Sp. z o.o., ul. Nawrot 4, 90-060 Łódź
Dystrybutor OCWB sp. z o.o., ul. Demokracji 7, 14-100 Ostróda
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wydłużenia przy maksymalnej sile wzdłuż i w poprzek.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Villas Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu, a OCWB sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne