Data dokonania wpisu 2018-09-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-09-24
Numer identyfikacyjny wpisu 58/2018
Oznaczenie decyzji GEM.4710.2.2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Data wydania decyzji 2018-04-18
Nazwa wyrobu iskrobezpieczne progowe mierniki rezystancji
Kategoria wyrobu inne
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: HA-KA/ER2.1
Iskrobezpieczne progowe mierniki rezystancji typu HA-KA/ER2.1 posiadające oznakowanie budowy przeciwwybuchowej I (M1) [Ex ia]. Obudowa z tworzywa sztucznego, przeznaczony jest do instalowania w osłonie ognioszczelnej.
Kraj wytworzenia wyrobu Niemcy
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Hamacher GmbH Elektrotechnik und Schaltanlagen, Zum Bauhof 8, 45-701 Herten, Niemcy
Dystrybutor Hamacher Elektrotechnika i Rozdzielnice Sp. z o.o., ul. Towarowa 10, 43-100 Tychy
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203 ), z uwagi na wykonanie wyrobów niezgodnie z dokumentacją certyfikacyjną.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) i 6) w zw. z art.. 58 ust. 3 pkt 6) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398) i art.. 166 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), Prezes WUG nakazał wycofanie wyrobu z użytku oraz powiadomić pisemnie użytkowników.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne