Data dokonania wpisu 2018-09-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-09-19
Numer identyfikacyjny wpisu 56/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/187/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-07-10
Nazwa wyrobu lampki choinkowe LED
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 8401501113077
Opis wyrobu Model: YS; 307W
Lampki choinkowe z niewymiennymi 200 diodami LED. Wtyczkę do gniazda zasilającego dwubolcowa – bez uziemienia. Przewody w izolacji w kolorze zielonym. Na wtyczce: logo YS, 2.5A 250V, litery CE. Wyrób wyposażony w gniazdo do łączenia z inną girlandą. Na gnieździe: litery CE, znak B, 2.5/250V (w okręgu). Girlanda wyposażona była w kontroler zmiany trybu pracy, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z pojedynczym okrągłym przełącznikiem. Opisy na kontrolerze w j. angielskim.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20171115_135208.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE Nie dotyczy
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Nie dotyczy
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób Nie dotyczy
Przedstawiciel wytwórcy Nie dotyczy
Inny przedsiębiorca Nie dotyczy
Dystrybutor YASHENG Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A lok. H6/B07, B09, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części pod napięciem i niewłaściwą do warunków izolację oraz z uwagi na dostanie się wody do sterownika lampek przy badaniu opraw bryzgoodpornych IPX4 (negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne