Data dokonania wpisu 2018-09-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-09-19
Numer identyfikacyjny wpisu 55/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/187/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-07-10
Nazwa wyrobu lampki choinkowe LED
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 8401501133044
Opis wyrobu Model: YS; 304B
Lampki choinkowe z niewymiennymi 300 diodami LED. Wtyczkę do gniazda zasilającego dwubolcowa – bez uziemienia. Przewody w izolacji w kolorze zielonym. Na wtyczce: logo YS, 2.5A 250V, litery CE. Wyrób wyposażony w gniazdo do łączenia z inną girlandą. Na gnieździe: litery CE, znak B, 2.5/250V (w okręgu). Girlanda wyposażona była w kontroler zmiany trybu pracy, z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z pojedynczym okrągłym przełącznikiem. Opisy na kontrolerze w j. angielskim.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             20171115_134855.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor YASHENG Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 14A lok. H6/B07, B09, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na dostęp do części pod napięciem i niewłaściwą do warunków izolację oraz z uwagi na dostanie się wody do sterownika lampek przy badaniu opraw bryzgoodpornych IPX4 (negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji).
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne