Data dokonania wpisu 2018-09-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-09-12
Numer identyfikacyjny wpisu 53/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/244/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-09-19
Nazwa wyrobu oprawa oświetleniowa nastawna przenośna
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: art. No. SC392
art. No. SC392 (oprawa oświetleniowa nastawna przenośna)
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSC03181.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor „8+8” sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 99, 85-799 Bydgoszcz
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych stwarzających ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru, brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania, a także brak oznakowania CE, danych adresowych producenta i importera.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy