Data dokonania wpisu 2018-08-01
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-08-01
Numer identyfikacyjny wpisu 43/2018
Oznaczenie decyzji 865/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2018-06-22
Nazwa wyrobu Wkład kominkowy AQUARIO /O /16 /W
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Wkład kominkowy AQUARIO /O /16 /W wprowadzony do obrotu od 01.01.2016 r. do 01.02.2018 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE KRATKI.PL Marek Bal, Wsola, ul. W. Gombrowicza 4, 26-600 Jedlińsk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na brak oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w systemie trzecim, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz nieprawidłowe informacje towarzyszące oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy