Data dokonania wpisu 2018-04-26
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-04-26
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2018
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.13.2017.18
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2018-03-23
Nazwa wyrobu radio marki: Smarton
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 8590669118397
Opis wyrobu Model: SM2014
radio marki: Smarton model SM2014
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             Smarton.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE FAST ČR, a.s., Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 10000, Czechy
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań wymagań szczegółowych, określonych w zał. II, pkt 2 oraz zał. III rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz. U. UE. L. 2008.339.45 z późn. zm.) w zakresie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie w trybie wyłączenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c.3.2 w zw. z art. 1.1.11 i art. 38.3.3 ustawy z 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017r. poz. 1226), art. 199.1a.3 ustawy z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1907), art. 104 ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) i art. 16 ustawy z 07.04.2017r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.