Data dokonania wpisu 2018-04-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-04-24
Numer identyfikacyjny wpisu 21/2018
Oznaczenie decyzji DNR-2/77/2018
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2018-03-13
Nazwa wyrobu suszarka do włosów SONAR
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 5900000614243
Opis wyrobu Model: SN-42, NO: 61424
Na wyposażeniu wyrobu była nakładka ukierunkowująca strumień powietrza i wieszak. Wysokość suszarki wynosiła 21 cm, szerokość 9 cm. Bezpośrednio na wyrobie umieszczono: „SONAR®, SN-42, 3000W. Na opakowaniu wyrobu umieszczono m.in.: oznakowanie CE, LI YOU YI sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 3, 05-552 Wólka Kosowska, ASEAN EU 2-BOX A16, NIP: 1231290814, REGON: 147477797
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             SONAR.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor LI YOU YI sp. z o.o., al. Krakowska 132 lok. 1, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), z uwagi na brak na wyrobie informacji warunkujących jego bezpieczne użytkowanie i zgodnie z przeznaczeniem oraz brak dołączenia do wyrobu instrukcji użytkowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy