Data dokonania wpisu 2018-04-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-04-10
Numer identyfikacyjny wpisu 16/2018
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.23.2017.15
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2018-02-26
Nazwa wyrobu kula RGB LED z Bluetooth Manta
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 59073777867746
Opis wyrobu Model: MDL001
kula RGB LED z Bluetooth Manta model MDL001
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             LED.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Manta S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 153 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom "Przeprowadzono badania laboratoryjne. Wyrób został wprowadzony do obrotu przed 13.06.2017 r. , zatem powinien spełniać wymogi dyrektywy 1999/5/WE (RTTE)"