Data dokonania wpisu 2018-02-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-16
Numer identyfikacyjny wpisu 9/2018
Oznaczenie decyzji DON.70.1.2017.MSO
Nazwa organu, który wydał decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data wydania decyzji 2017-12-15
Nazwa wyrobu Gładź szpachlowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: ETS 2, 15kg
Gładź szpachlowa ETS 2 w ilości 52 worki po 15kg
Kraj wytworzenia wyrobu Francja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Semin, 1A, rue de la Gare, F-57920 Kednange-sur-Canner
Inny przedsiębiorca Semin International S, al.. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
Dystrybutor BESTPOL Żurakowski i wspólnicy sp.j., ul. Tarasiuka 5, 16-001 Kleosin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na brak oznakowania CE waz z informacjami towarzyszącymi i deklaracji właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne