Data dokonania wpisu 2018-02-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-14
Numer identyfikacyjny wpisu 7/2018
Oznaczenie decyzji 1/18
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Kielcach
Data wydania decyzji 2018-01-11
Nazwa wyrobu Klej żelowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 110
Klej żelowy 110 w ilości 43 worki po 25kg
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Kreisel Technika Budowlana sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
Dystrybutor Quest s.c. Robert Bartos, Stanisław Bartos, ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie trwałości w warunkach działania wody/wilgoci.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), nakazano Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Quest s.c. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne