Data dokonania wpisu 2018-02-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2018-02-07
Numer identyfikacyjny wpisu 6/2018
Oznaczenie decyzji WWB.7782.47.1.1.2017.HT
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Białymstoku
Data wydania decyzji 2017-12-07
Nazwa wyrobu płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100 100mm
płyty styropianowe EPS 040 FASADA EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100 grubości 100mm w ilości 30,24 m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Styropian Plus sp. z o.o., Czarne Dolne 1, 82-520 Gardeja
Dystrybutor Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD EŁK sp. o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałości na zginanie i rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zakazano PT-SB TRANSBUD EŁK sp. z o.o. udostępniania wyrobu i nakazano Styropian Plus sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne