Data dokonania wpisu 2017-10-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-25
Numer identyfikacyjny wpisu 114/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/185/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-07-21
Nazwa wyrobu girlandy świetlne 300 L LED LIGHTS (niebieska)
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 8055787000127
Opis wyrobu Model: LED-ZHK
Girlandy świetlne składające się z niewymienialnych żarówek LED, wtyczki, przewodów elektrycznych oraz urządzenia sterującego (migacza).
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1040275.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor GUO JI MAO YI sp. z o.o., al.. Krakowska 87 lok. AB-1, 05-552 Jabłonowo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami "Wyrób nie spełnia wymogów § 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych żarówek, brak wymaganych informacji oraz z uwagi na to, iż urządzenie sterujące stanowiące integralną część girlandy świetlnej nie zostało pewnie przymocowane do przewodów zasilających (przewody zostały przymocowane za pomocą lutowania, brak odciążki zabezpieczającej przed wyrwaniem i skręcaniem), a także z uwagi na zastosowanie w konstrukcji wyrobu przewodu zasilającego o przekroju żył mniejszym od wymaganej minimalnej wartości 0,5 mm2 – zmierzony znamionowy przekrój żył wynosi: 0,05 mm2
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne