Data dokonania wpisu 2017-10-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-10-20
Numer identyfikacyjny wpisu 106/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.33.1.2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-08-30
Nazwa wyrobu Cement portlandzki
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CEM II/B-V 32,5R
Cement portlandzki CEM II/B-V 32,5R, 80 worków po 25kg, data produkcji 18.07.2017 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Ruben Sp. z o.o., ul. Królewska 34, 83-342 Kamienica Królewska
Dystrybutor Firma Handlowo-Usługowa Mak-Chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska s.j., ul. Panieńska 17/18, 82-300 Elbląg
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na brak deklaracji właściwości użytkowych i nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Ruben Sp. z o.o. nakazano wycofanie wyrobu z obrotu, a FHU Mak-Chemia zakazano dalszego udostępniania wyrob. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy