Data dokonania wpisu 2017-09-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-09-15
Numer identyfikacyjny wpisu 96/2017
Oznaczenie decyzji 11/17
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2017-02-21
Nazwa wyrobu Cement portlandzki popiołowy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: CEM II/B-V 32,5R
Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5R w ilości 3,5 tony o dacie produkcji 08.11.2016 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Ruben Sp. z o.o., ul. Królewska 34, 83-342 Kamienica Królewska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie zawartość klinkieru cementu portlandzkiego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.