Data dokonania wpisu 2017-08-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-08-02
Numer identyfikacyjny wpisu 87/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/84/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-04-06
Nazwa wyrobu kamizelki odblaskowe siatka
Kategoria wyrobu środki ochrony indywidualnej
Kod EAN Wyrobu brak danych
Opis wyrobu Model: KS-2 kamizelka siatkowa
Na wszywce wyrobu umieszczono: nazwę: kamizelka odblaskowa siatka, nazwę i adres producenta: F.H. Jagatex, ul. Bawełniana 12E, 97-400 Bełchatów, rok produkcji: 2014, 100% Polieser, rozmiar: XXL, symbole graficzne dotyczące konserwacji wyrobu.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1040022.JPGFot. 1

              Zdjęcie
             P1040023.JPGFot. 2
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE F.H. Jagatex Grażyna Ludkiewicz, ul. Kaczkowskiego 10, 97-400 Bełchatów
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 9 ust. 1, § 36 ust. 1, § 39 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz w przypadku „kamizelek odblaskowych siatka” (kolor pomarańczowy) niezgodnych również z wymaganiami określonymi w § 15 rozporządzenia, z uwagi na brak oznakowania znakiem CE, brak dołączonej instrukcji użytkowania oraz brak deklaracji zgodności WE i certyfikatu oceny typu WE potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Ponadto w przypadku kamizelek odblaskowych siatka w kolorze pomarańczowym stwierdzono brak wymaganego współczynnika luminancji świetlnej dla materiału nowego, w związku z czym nie zapewniają odpowiedniej widoczności użytkownika w warunkach oświetlenia dziennego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust. 9 w związku z art. 1 ust. 1a pkt 4 oraz 43b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie go na żądanie osób, które faktycznie nim władają oraz powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne