Data dokonania wpisu 2017-07-25
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-07-25
Numer identyfikacyjny wpisu 81/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/150/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-06-20
Nazwa wyrobu Lampki choinkowe
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Art. Nr RS-111, 100 LED zielone
Lampki choinkowe składające się z niewymienialnych żarówek LED połączonych z kontrolerem.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             IMG_20161216_131006.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor VODA KANA sp. z o.o. , ul. Nadrzeczna 8 lok. 9, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na to, iż długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wynosiła mniej niż 150 cm, przez co wyroby nie zapewniają bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wystąpienia pożaru.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania organoleptyczne