Data dokonania wpisu 2017-02-28
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-02-28
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/4/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2017-01-10
Nazwa wyrobu niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia „PRO-TEC
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: typ T1T2 model BY1-B+C/4 (nr katalogowy 3213040)
Niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia „PRO-TEC” typ T1T2 model BY1-B+C/4 (nr katalogowy 3213040)
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca PRO-TEC sp. z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), z uwagi na niedołączenie do wyrobu instrukcji zawierającej informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz nieumieszczenie na wyrobie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego i kontaktowego adresu pocztowego producenta.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1, ust. 6 i 7 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), Prezes UOKiK nakazał usunięcie niezgodności i przedstawienie dowodów wykonania decyzji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy