Data dokonania wpisu 2017-02-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-02-06
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2017
Oznaczenie decyzji DK.WNR.46.16.2016.6
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2016-12-12
Nazwa wyrobu Tablet Lark
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5901592831940
Opis wyrobu Model: FreeMe X4 7
Tablet Lark FreeMe X4 7 z ładowarką Power Adapter model MR-050180 oraz kablem mini-USB
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Lark Europe S.A., ul. Osikowa 16, 05-092 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności oraz niezgodności w zakresie emisji przewodzonych, odporności na wyładowania elektrostatyczne i emisji niepożądanych nadajniki.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), w zw. z art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2) ustawy z 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne