Data dokonania wpisu 2017-01-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-30
Numer identyfikacyjny wpisu 21/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/143/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2016-11-30
Nazwa wyrobu oprawa oświetleniowa - lampka nocna
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 6880319176610
Opis wyrobu Model: ITEM NO: SK-17661, Lian Li NO.L813 (sowa)
Lampka nocna – LED do montowania w gniazdach sieciowych w kształcie głowy sowy, wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Sowa ma namalowane uszy, oczy i dziób oraz przymocowane okulary z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Z tyłu obudowy lampy znajduje się wtyczka II klasy ochronności. Na spodzie wyrobu znajduje się czujnik oświetlenia. Lampa złożona jest z 2 części połączonych ze sobą 4 śrubami.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             sowa.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor GLOBAL PL sp. z o.o., Al. Krakowska 87 lok. Q-7, Jabłonowo, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań§ 5, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1, § 11 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) i w pkt 4.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia oraz w § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547 z późn. zm.), z uwagi na brak na wyrobach nazwy producenta lub znaku towarowego, danych znamionowych dotyczących zasilania, symbolu II klasy ochronności, numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego, instrukcji, ponadto wyroby posiadają obudowę o takim kształcie (słoń, sowa, pszczoła), iż mogą być traktowane przez dzieci jako zabawka.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy