Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 20/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/160/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2016-12-20
Nazwa wyrobu zasilacz sieciowy do tabletów „QUER” 9V, 2A
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: KOM0533
Na opakowaniu przedmiotowego wyrobu zamieszczono m.in.: znak towarowy producenta: QUER, nazwę i adres producenta: LECHPOL, Zbigniew Leszek, Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin, wyprodukowano w Chinach. Bezpośrednio na wyrobie zamieszczono m.in.: znak towarowy producenta: QUER, znak CE, „made in China”.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             foto 022.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Zbigniew Leszek LECHPOL, ul. Garwolińska 1, Miętne, 08-400 Garwolin
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806) oraz z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 3 pkt 4) i pkt 5) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 547), z uwagi na brak na sprzęcie oznaczenia natężenia prądu (w amperach) w odniesieniu do prądu wejścia „INPUT” oraz brak dołączonej do sprzętu instrukcji użytkowania.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1) i pkt 4) oraz art. 41c ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655, dalej: „usoz”) w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1) lit. k) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy