Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 13/2017
Oznaczenie decyzji OOP-WKR-80-16/14
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2016-11-28
Nazwa wyrobu zasilacz 12V 1A Power Adaptor (NW)
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: OEM ADS18B-B120100
zasilacz 12V 1A Power Adaptor (NW) OEM ADS18B-B120100
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca PHU SATURN Krzysztof Chomka, ul. Opolska 15B, 46-070 Komprachcice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, ze zm.) z uwagi na brak informacji o firmie, siedzibie i adresie producenta.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655) w zw. z art. 199 ust. 1a i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) w zw. z art. 129 ust. 2.1.f ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542)
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom oraz art. 104 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.