Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 12/2017
Oznaczenie decyzji OOP-WKR-80-16/14
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2016-11-28
Nazwa wyrobu zasilacz 12V
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 5A FSP GROUP INC.FSP 060-1AD101C
zasilacz 12V 5A FSP GROUP INC.FSP 060-1AD101C
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca PHU SATURN Krzysztof Chomka, ul. Opolska 15B, 46-070 Komprachcice
Dystrybutor CARDSPLITTER Beata Wierzbicka, ul. Senatorska 25, 59-220 Legnica
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1215) z uwagi na brak deklaracji zgodności w zakresie ekoprojektu.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655) w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542) w zw. z art. 199 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. u. z 2014 r. poz. 243) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Prezes UKE nakazał CARDSPLITTER wycofanie wyrobu z obrotu i zakazał PHU SATURN udostępniania wyrobu.