Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 11/2017
Oznaczenie decyzji OZG.WKR.80.7.2015.96
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2016-06-09
Nazwa wyrobu Naświetlacz LED 10W Pro-fessional
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 59003792418479
Opis wyrobu Model: 10W
Naświetlacz LED 10W Pro-fessional
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor PRO-FESSIONAL Sp. z o.o., ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej z uwagi na niezgodność w zakresie zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.) w zw. z art. 199 ust. 1a i 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz art. 104 i art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne