Data dokonania wpisu 2015-10-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-13
Numer identyfikacyjny wpisu 35/2015
Oznaczenie decyzji OBI-WKR-80-68/13(22)
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2015-05-25
Nazwa wyrobu zabawka - samochód sterowany radiem
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu 6032987465651
Opis wyrobu Model: GT CAR
zabawka - samochód sterowany radiem
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca MEGA CHINA Sp. z o.o., Al. Krakowska 129 lok. 2, 05-552 Wólka Kosowska
Dystrybutor HONG HU Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 46D, 18-500 Kolno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączenia do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, ze zm.) z uwagi na brak oświadczenia o zgodności z wymaganiami dyrektywy RTTE 99/5, ponadto nie wskazano miejsca dostępności deklaracji zgodności i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy