Data dokonania wpisu 2015-10-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-13
Numer identyfikacyjny wpisu 33/2015
Oznaczenie decyzji 1492/2015
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2015-09-10
Nazwa wyrobu papa asfaltowa
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: PYE PV 200 S52-EKV
Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej o wymiarach 1x5m i grubości 5,2mm, partia produkcyjna z 17.07.2013 r.
Kraj wytworzenia wyrobu Białoruś
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE IOOO Krovelnyj Zavod TechnoNICOL Sp. z o.o., ul. Chapaeva 11, p. 19, 213760 Osipovichi, Białoruś
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób TechnoNICOL Polska Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Przedstawiciel wytwórcy TechnoNICOL Polska Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy