Data dokonania wpisu 2015-10-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-13
Numer identyfikacyjny wpisu 32/2015
Oznaczenie decyzji 5/2015
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2015-08-31
Nazwa wyrobu klej do tarasów
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Klej elastyczny, mrozoodporny, do okładzin ceramicznych klasa C2E na bazie cementu do okładzin podłogowych wewnątrz i na zewnątrz, partia 21 worków po 25 kg.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE MC-Bauchemie Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Dystrybutor Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 172, 65-735 Zielona Góra
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na nieprawidłową informację dodatkową, towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), przedsiębiorcy MC-Bauchemie Sp. z o.o. nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu, natomiast przedsiębiorcy Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. zakazano obrotu partią wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy