Data dokonania wpisu 2015-09-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-09-08
Numer identyfikacyjny wpisu 28/2015
Oznaczenie decyzji 55/15
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2015-08-12
Nazwa wyrobu nadproże prefabrykowane
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: L19/180
nadproże prefabrykowane
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE DRYWA Sp. z o.o., Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 6 ust. 2 lit. c i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niepełną informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy