Data dokonania wpisu 2015-09-02
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-09-02
Numer identyfikacyjny wpisu 25/2015
Oznaczenie decyzji 46/15
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2015-07-16
Nazwa wyrobu element murowy ceramiczny HD
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
element murowy ceramiczny HD kategorii II o wymiarach 250x120x65mm "Cegła pełna" w klasie 20, partia 900 sztuk
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ZCB MIREX Mirosław Świętochowski, Chajęty, ul. Wspólna 94, 05-252 Dąbrówka
Dystrybutor DOMATOR Marcin HeweltSp.j., ul. Pucka 2, 84-200 Wejherowo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy