Data dokonania wpisu 2015-07-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-07-24
Numer identyfikacyjny wpisu 24/2015
Oznaczenie decyzji 35/15
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2015-06-11
Nazwa wyrobu folia paroizolacyjna
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: GREENPAR
folia paroizolacyjna o wymiarach 2m x 50m i grubości 0,20mm, partia 11 rolek po 100 m2
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE CONKRET Z.R. Trejderowscy Sp.J., Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Dystrybutor FHU EURO DACH Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Węglowa 5
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na brak w informacji dodatkowej, towarzyszącej oznakowaniu CE, określenia poziomów i klas zadeklarowanych właściwości użytkowych oraz niezgodność tych właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy