Data dokonania wpisu 2015-07-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-07-23
Numer identyfikacyjny wpisu 23/2015
Oznaczenie decyzji 20/15
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2015-04-27
Nazwa wyrobu papa asfaltowa
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu Nie dotyczy
Opis wyrobu Model: Nexler PJ 52H
papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokryć dachowych w rolkach o wymiarach 1m x 5m x 5,2 mm, partia 63 szt.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
Dystrybutor Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, market OBI w Gdyni, ul. Kcyńska 27, 81-005 Gdynia
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, s. 5), z uwagi na brak w informacji dodatkowej, towarzyszącej oznakowaniu CE, nt. poziomów i klas zadeklarowanych właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267), nakazano wycofanie z obrotu partii wyrobu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy